BHP – fanaberia czy konieczność

BHP – czyli od czego zaczynamy pracę na budowie…

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla jednych jest absolutną koniecznością – dla innych często bywa zwykłą fanaberią. BHP jest nieodzownym elementem każdej budowy. I chociaż wdrażanie i przestrzeganie niektórych przepisów może być czasochłonne, uciążliwe czy nawet kosztowne, to jednak brak zastosowania się do wymogów BHP często bywa dużo bardziej brzemienne w skutkach.

Do najczęstszych okoliczności w jakich dochodzi do wypadków na budowach, według statystyk PIP, zalicza się: upadki z wysokości, ześlizgnięcia się z krawędzi, uderzenia przez spadające przedmioty oraz wypadki z udziałem maszyn budowlanych. Szczególnie niebezpieczne przy pracy w „budowlance” są prace wykonywane na wysokościach, ponieważ w znacznym procencie wypadki przy tych pracach kończą się śmiercią, albo powodują u poszkodowanych trwałe kalectwo.

Jest jeszcze druga strona medalu, mianowicie odpowiedzialność pracodawcy. To właśnie na nim spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a niedopełnienie tego obowiązku niesie za sobą spore konsekwencje, np. konieczność poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań i rekompensat, kontrole z urzędów, przestoje w pracach, kary finansowe, jak również utrata renomy i zaufania publicznego.

Widać więc wyraźnie, że przestrzeganie zasad BHP powinno leżeć w interesie zarówno pracodawcy jak i pracownika.

Na jakie elementy warto zatem zwrócić uwagę?

  • Właściwy strój roboczy – składający się z: odpowiednio dobranego obuwia (zabezpieczającego stopy), rękawic, okularów ochronnych (jeżeli wymaga tego wykonywane zajęcie), kamizelki odblaskowej (aby być widocznym dla operatorów maszyn i pojazdów), oraz przede wszystkim kasku chroniącego głowę przed spadającymi z wysokości przedmiotami.
  • Zabezpieczenie miejsca pracy – poprzez stosowanie balustrad i siatek ochronnych, przygotowanie ciągów komunikacyjnych, stosowanie poręczy ochronnych na przejściach między budynkami, oznaczanie i zabezpieczanie wszelkich otworów, w tym otworów na drzwi, okna, balkony, szyby wind, krawędzie stropów, itp.
  • Stosowanie się do instrukcji – obsługi maszyn i urządzeń, założeń BHP, itp.
  • Używanie lin i sprzętu auto asekuracyjnego.
  • Zachowywanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania pracy i poruszania się po placu budowy.

Chociaż, jak wspomnieliśmy na wstępie, obowiązek zapewnienia i przestrzegania BHP spoczywa na barkach pracodawcy, to jednak każdy pracownik również może przyczynić się do poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy, jeżeli każdą niebezpieczną sytuację/miejsce lub potencjalne zagrożenie, które dostrzeże, bezzwłocznie zgłosi osobie odpowiedzialnej za BHP lub przełożonemu.

I nawet jeżeli poprzez stosowanie zasad BHP w pracy będziemy zmuszeni do wykonywania dodatkowych czynności (które wydawać się mogą bezsensowne), poświęcenia dodatkowego czasu (którego będzie nam w pierwszej chwili szkoda) czy poniesienia większych kosztów (które z początku możemy uznać za zbędne ), to biorąc pod uwagę skutki – będzie to relatywnie niewielka cena w porównaniu z możliwością utraty zdrowia lub nawet życia. Patrząc z tej perspektywy właściwa odpowiedź na pytanie postawione w tytule nasuwa się sama.